Algemene voorwaarden tot 01-01-2012

Voor overeenkomsten tot en met 31 december 2011 gelden de onderstaande algemene voorwaarden.

Naar algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Micros Bedrijven tot 01-01-2012
Kamer van Koophandelnummer.: 24160727
Karel Doormanweg 5
3115 JD te Schiedam, hierna te noemen Micros.

Algemene bepalingen

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Micros goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en een overeenkomst komt eerst tot stand na een opdrachtbevestiging door Micros. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Micros uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van andere ondernemingen dan Micros, indien naar deze voorwaarden wordt verwezen. Voor de naam Micros moet dan gelezen worden de naam van betreffende onderneming.

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Indien de door Micros te verrichten prestaties zich wijzigen en/of zich uitstrekken over een reeks aaneengesloten perioden, is Micros gerechtigd haar prijzen eenzijdig aan te passen. Een voornemen tot prijsaanpassing zal uiterlijk twee maanden voor ingangsdatum aan opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Wanneer de prijsaanpassing door opdrachtgever niet wordt aanvaard, geldt de overeenkomst waaruit de betalingsverplichting voortvloeit als geëindigd op het tijdstip waarop de prijsaanpassing zou ingaan. De duur van de overeenkomst zal in ieder geval niet korter zijn dan één overeengekomen periode.
2.3 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
2.4 Facturen waartegen niet binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum is geprotesteerd, worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
2.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan Micros, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% (anderhalf) per maand of deel daarvan in rekening brengen. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% (vijftien) van de totale vordering.
2.6 Indien opdrachtgever ondanks aanmaning en sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, is Micros steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichtingen.
2.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Micros nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

3. Vertrouwelijke informatie
3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Micros totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.5, volledig aan Micros zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5. Rechten van Micros en opdrachtgever
5.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes etc.) die door Micros aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Micros of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door Micros en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Micros bevatten en opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
5.4 Het is Micros toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
5.5 Micros zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Micros zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Micros zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schaden betalen mits opdrachtgever Micros onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Micros overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in artikel 9 is onverminderd van toepassing. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Micros de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als door Micros juist wordt geacht.

6. Medewerking door opdrachtgever
6.1 Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever Micros steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen hiertoe verschaffen.
6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Micros te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
6.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
6.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Micros staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Micros het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Micros het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Micros in rekening te brengen.

7. Leveringstermijnen
7.1 Alle door Micros genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Micros bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Micros is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Micros en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8 en 9.

8. Beëindiging
8.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
8.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Micros nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Micros vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 kan Micros de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Micros zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9. Aansprakelijkheid van Micros; vrijwaring
9.1 Micros aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.
9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Micros slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Micros voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Micros is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Micros gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
9.3 De door Micros te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Micros aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Micros in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Micros. De in dit artikel 9.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Micros verleende crediteringen. In alle hier genoemde gevallen geldt een maximum schade-uitkering van € 115.000,– (honderdvijftienduizend euro) per geval.
9.4 In geval van een onrechtmatige daad van Micros, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Micros rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Micros slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 115.000,– (honderdvijftienduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9.5 Aansprakelijkheid van Micros voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 9.4, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 115.000,– (honderdvijftienduizend euro).
9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Micros heeft gemeld.
9.7 Opdrachtgever vrijwaart Micros voor alle schade die Micros mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Micros geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

 • aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Micros die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van Micros daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Micros geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

10. Overmacht
10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen Micros en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen, welke tussen Micros en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door Micros met opdrachtgever gesloten overeenkomsten dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd in Den Haag. Tevens is van toepassing het Minitrialreglement van deze Stichting.
11.3 In afwijking van het voorgaande is Micros bevoegd geschillen terzake van betaling van facturen die door opdrachtgever zijn aanvaard, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Micros gevestigd is.

Dienstverlening

De volgende bepalingen zijn mede van toepassing, indien Micros diensten verleent zoals bijvoorbeeld organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, systeembeheer, faciliteitmanagement en interim management, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur (al dan niet op detacheringbasis), programmatuurontwikkeling, software depot en opleidingen.

12. Uitvoering
12.1 Micros zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
12.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan Micros de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12.3 Voor zover noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden, zal opdrachtgever Micros tijdens kantooruren toegang geven tot de betreffende automatiseringsproducten.

13. Wijziging en meerwerk
13.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Micros zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
13.2 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Micros opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

14. Detachering
14.1 Van detachering is sprake wanneer Micros een of meer deskundigen op tijdsbasis ter beschikking stelt van de opdrachtgever, welke deskundige(n) werkzaam is/zijn op instructie en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit laatste is slechts anders indien Micros instructiebevoegdheid heeft ten opzichte van de door haar ingezette deskundigen, en het project waaraan wordt gewerkt, plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Micros.

15. Systeembeheer
15.1 Onder systeembeheer wordt verstaan de uitvoering van alle werkzaamheden aan en ten behoeve van de automatiseringsproducten van opdrachtgever met het oogmerk het onderhoud, de veiligheid en de continuïteit van deze automatiseringsproducten te bewerkstelligen. Tot deze werkzaamheden behoren niet:

 • installatie van nieuwe automatiseringsproducten
 • inhoudelijke support op softwareproducten
 • reparaties aan hardwareproducten.

15.2 Systeembeheer wordt uitgevoerd door een door Micros aan te wijzen systeembeheerder, die zijn werkzaamheden uitvoert onder toezicht en volgens aanwijzingen van opdrachtgever.
15.3 Indien het systeembeheer plaatsvindt door middel van het gebruik van telecommunicatiefaciliteiten, zal opdrachtgever aan Micros toegangscodes toewijzen. Micros zal deze codes met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor misbruik ervan. Micros is voorts niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16. Software depot
16.1 Onder software depot wordt verstaan het tegen periodieke vergoeding opslaan van broncodes van programmatuur bij een neutrale derde. Deze neutrale derde zal in geval van calamiteiten de opgeslagen broncodes aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
16.2 Van een calamiteit in de zin van dit artikel is sprake indien:

 • Micros haar bedrijfsvoering staakt zonder haar verplichtingen uit hoofde van gebruiks- en/of licentie- overeenkomsten conform afspraak rechtsgeldig aan een of meer derden over te dragen;
 • Micros in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Micros op zodanige wijze te kort schiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de opdrachtgever dat dit een ontbinding van de contractuele relatie(s) rechtvaardigt.

16.3 Indien zich naar de mening van opdrachtgever een situatie voordoet op grond waarvan zij jegens de neutrale derde gerechtigd is afgifte van de broncodes te verlangen, stelt zij zowel Micros als de neutrale derde partij daarvan schriftelijk en bij aangetekende brief in kennis.
16.4 De neutrale derde partij zal niet gehouden zijn tot afgifte van gedeponeerde broncodes, tenzij Micros binnen een periode van 4 weken nadat van het verlangen daartoe door opdrachtgever is kenbaar gemaakt, tegen afgifte geen bezwaar heeft gemaakt.
16.5 Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over afgifte van de opgeslagen broncodes, dient de meest gerede partij deze kwestie voor een bindende beoordeling voor te leggen aan de in artikel 11.2 genoemde Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Deze instelling is bij uitsluiting gerechtigd tot het geven van een voor beide partijen bindend oordeel.
16.6 Indien op de opdracht tot depot Algemene Voorwaarden van de neutrale derde partij van toepassing zijn, zijn de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden mede van toepassing. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden, waarvan een afschrift op verzoek van de opdrachtgever kosteloos zal worden toegezonden.
16.7 Het depot zal worden gehandhaafd voor de duur van de opdracht. Het depot eindigt wanneer de opdrachtgever binnen drie maanden nadat de overeenkomst is geëindigd en de opdrachtgever niet te kennen heeft gegeven het depot te willen handhaven. Het depot kan door Micros beëindigd worden indien de opdrachtgever een betalingsachterstand heeft van meer dan drie maanden. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting.
16.8 Gedurende de periode dat opdrachtgever een betalingsachterstand heeft, kan hij geen rechten ontlenen uit de deponeringsovereenkomst.

Ontwikkeling van programmatuur

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Micros in opdracht van opdrachtgever programmatuur ontwikkelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

17. Ontwikkeling van programmatuur
17.1 Ontwikkeling van programmatuur vindt plaats op basis van een functionele of systeemanalyse. Tenzij opdrachtgever over een functionele of systeemanalyse beschikt op basis waarvan programmatuur kan worden ontwikkeld, wordt door Micros eerst een functionele of systeemanalyse gemaakt.
17.2 De functionele of systeemanalyse vindt plaats op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat. Het resultaat van deze analyse, welke op basis van een vaste prijsafspraak of op nacalculatiebasis door Micros is vervaardigd, wordt schriftelijk en gedocumenteerd aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.
17.3 Aan de hand van deze functionele- of systeemanalyse zullen partijen schriftelijk specificeren welke programmatuur op welke wijze wordt ontwikkeld. Micros zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de ter beschikking staande analyse. Bij gebreke van een dergelijke analyse zal de programmatuur worden ontwikkeld op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
17.4 Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan Micros de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
17.5 De opschorting van de werkzaamheden als gevolg van het achterblijven van de goedkeuring heeft geen invloed op de betalingsafspraken en betalingstermijnen.
17.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 verkrijgt de opdrachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur, het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te doen brengen.

18. Oplevering en acceptatie
18.1 Micros zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking van opdrachtgever is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever.
18.2 De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gehele of gedeeltelijke oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door opdrachtgever, of 30 (dertig) dagen na oplevering, indien opdrachtgever Micros niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.5, of na het herstel van de gemelde gebreken.
18.3 Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet in acceptatie van de programmatuur door opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende 30 (dertig) dagen na oplevering te testen, tenzij in die overeenkomst een andere termijn wordt genoemd. Wanneer de opdrachtgever binnen de acceptatietermijn geen bezwaren tegen het geleverde heeft kenbaar gemaakt, geldt het geleverde als geaccepteerd.
18.4 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever Micros hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode van 30 (dertig) dagen onderbroken wordt totdat de programmatuur in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties is aangepast.
18.5 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet, zal opdrachtgever Micros onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Micros zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. De programmatuur wordt door opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.

Gebruiksrechten van programmatuur

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle door Micros aan opdrachtgever geleverde programmatuur. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

19. Gebruiksrecht
19.1 Micros verleent opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van programmatuur.
19.2 De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf worden gebruikt op die verwerkingseenheden waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van opdrachtgever, waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt, als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
19.3 Tenzij Micros afwijkende voorwaarden stelt, is het opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. Deze kopieën zullen door opdrachtgever niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
19.4 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Micros niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.

20. Garantie
20.1 Gedurende een periode van drie maanden na acceptatie of levering zal Micros naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien de programmatuur niet aan de schriftelijk specificaties voldoet. Micros garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd. Micros kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan Micros toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan Micros is gewijzigd.

21. Programmatuur van toeleveranciers
21.1 Indien een toeleverancier van Micros het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomst, of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier van Micros, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 19 en 20 van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van de toeleveranciers van Micros. Micros zal opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.

Nieuwe versies

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien opdrachtgever programmatuur heeft gekocht en daarvan nieuwe versies wenst te ontvangen.

22. Licentie-update
22.1 Indien een licentie-update-overeenkomst is gesloten, zal Micros bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Micros niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Installatie van de nieuwe versie gebeurt op kosten van de opdrachtgever.

23. Ondersteuning
23.1 Indien een ondersteuningsovereenkomst is gesloten, zal Micros de opdrachtgever telefonische ondersteuning bieden bij het gebruik van de betreffende programmatuur.

Levering van apparatuur en onderdelen

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Micros apparatuur en gebruiksmaterialen aan opdrachtgever levert.

24. Aflevering en risico
24.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Micros de aan opdrachtgever te leveren apparatuur afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland.
24.2 In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door of namens Micros bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
24.3 Micros is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

25. Installatie
25.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Micros de apparatuur installeren of laten installeren.
25.2 In alle gevallen zal opdrachtgever, vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
25.3 De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien opdrachtgever de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

26. Garantie
26.1 De apparatuur wordt gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Micros voor zijn rekening naar zijn beste vermogendefoutenzalherstellen.AllevervangenonderdelenwordeneigendomvanMicros. Degarantieisniet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan Micros is gewijzigd of wordt onderhouden.
26.2 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Micros in rekening worden gebracht.
26.3 Indien de apparatuur door Micros van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Micros zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

27. Service op apparatuur
27.1 De volgende bepalingen zijn van toepassing indien een overeenkomst tussen opdrachtgever en Micros tevens omvat de service op computer en/of randapparatuur. Op dit soort overeenkomsten zijn tevens van toepassing de algemene bepalingen inzake dienstverlening.
27.2 Onder service op computer- en/of randapparatuur wordt verstaan het in technische en functionele conditie houden van deze apparatuur, waarbij als uitgangspunt geldt de specificatie die door de fabrikant van het apparaat is verstrekt. Een en ander houdt in het controleren en herstellen van de apparatuur, zulks met inbegrip van het vervangen van delen van de apparatuur wanneer herstel daarvan, naar het oordeel van Micros ter plaatse waar de apparatuur zich bevindt, niet mogelijk is.
27.3 Wanneer de service-overeenkomst samenhangt met een huur- of lease-overeenkomst is de duur van de service-overeenkomst gelijk aan de huur- resp. lease-overeenkomst.
27.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden servicewerkzaamheden slechts uitgevoerd tijdens kantooruren te weten van maandag t/m vrijdag en wel van 08.30 t/m 17.00 uur.
27.5 Tot de service wordt niet gerekend:

 • verbruiksmaterialen die in verband met het onderhoud zijn geleverd;
 • opleidingen die in opdracht van opdrachtgever worden gegeven;
 • werkzaamheden die Micros verricht in opdracht van opdrachtgever in verband met wijzigingen in en toevoegingen aan de automatiseringsproducten;
 • wachttijden, indien een medewerker van Micros niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden kan beginnen of deze niet continu kan uitvoeren ten gevolge van aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken;
 • kosten gemaakt ingevolge het verzoek van opdrachtgever aan Micros om werkzaamheden te verrichten buiten de normale kantooruren;
 • hulp in geval een probleem niet veroorzaakt is door een fout in de apparatuur;
 • het opnieuw installeren van programmatuur en herstellen van bestanden, ongeacht de oorzaak, behalve indien zulks contractueel is overeengekomen.

27.6 De hierna volgende kostencomponenten zijn uitdrukkelijk uitgesloten in iedere service- overeenkomst:

elektrische voorzieningen, welke buiten de apparatuur zijn geïnstalleerd en/of elektrische, dan wel mechanische verbindingen met andere, niet door Micros geleverde apparatuur tenzij anders schriftelijk overeengekomen;

 • het gebruik van niet door Micros geleverde dan wel geadviseerde middelen (supplies);
 • het krachtens een beslissing van de opdrachtgever verplaatsen en/of opnieuw installeren van de
 • apparatuur dan wel het uitwijken met de productie naar andere apparatuur;
 • het gebruik van apparatuur in samenhang met niet door Micros geleverde dan wel geaccepteerde
 • apparatuur en/of programmatuur;
 • schade veroorzaakt door factoren buiten de apparatuur gelegen zoals, maar niet beperkt tot, de staat
 • van de ruimte waar de apparatuur is opgesteld, het functioneren van luchtconditionering, dan wel
 • gebruik van (energie) voorzieningen;
 • nalatigheid, wijzigingen, onzorgvuldig gebruik van apparatuur, alsmede abnormale slijtage dan wel reparaties uitgevoerd door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming hiertoe van Micros.

28. Huur en lease
28.1 Zowel programmatuur als apparatuur kunnen op basis van huur c.q. lease aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Een onderhoudsovereenkomst zal steeds deel uitmaken van een dergelijke overeenkomst.
28.2 De in huur c.q. lease door Micros geleverde automatiseringsproducten komen vanaf het moment dat deze producten het bedrijf van Micros hebben verlaten, voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden de automatiseringsproducten tegen de gebruikelijke ondernemersrisico’s te verzekeren en verzekerd te houden. Indien zich een verzekerd evenement voordoet op grond waarvan de opdrachtgever terzake van de gehuurde c.q. geleasde automatiseringsproducten een vorderingsrecht heeft jegens verzekeraar, wordt dit vorderingsrecht bij voorbaat overgedragen aan Micros die gerechtigd is deze overdracht aan de verzekeringsmaatschappij ter kennis te brengen.
28.3 De huur c.q. lease-overeenkomst eindigt na het verstrijken van de overeengekomen periode. De huur c.q. lease-overeenkomst is voorts, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden indien:
A. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel in surséance van betaling verkeerd;
B. de opdrachtgever ondanks aanmaning en sommatie in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen.
28.4 Bij het einde van de huur c.q. lease-overeenkomst is de opdrachtgever gehouden de in huur c.q. lease verstrekte automatiseringsproducten in goede staat aan Micros ter beschikking te stellen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de eigendom van deze automatiseringsproducten aan het einde van deze overeenkomst op de opdrachtgever overgaat.

Inkoop

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Micros goederen en/of diensten inkoopt.

29. Inkoopvoorwaarden
29.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij aan Micros goederen en/of diensten worden aangeboden of geleverd. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van leverancier wordt uitdruk kelijk uitgesloten.
29.2 Opdrachten en overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten komen eerst tot stand na schriftelijke en deugdelijke bevestiging door een daartoe bevoegde medewerker van Micros.
29.3 Indien en voorzover volgens deze voorwaarden een overeenkomst geacht moet worden te zijn tot stand gekomen, is Micros gerechtigd deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot vergoeding van schaden en/of kosten te ontbinden wanneer de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van, naar het oordeel van Micros, essentiële onderdelen van de overeenkomst.
29.4 De aangeboden of overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast, tenzij terzake een bijzonder voorbehoud is gemaakt. Indien en voorzover Micros wordt geconfronteerd met voor haar onaanvaardbare prijsverhogingen of wijziging van andere essentialia van de overeenkomst, is Micros gerechtigd, zonder vergoeding van kosten en/of schaden, van de overeenkomst af te zien.
29.5 Ongeacht enig ander beding, wordt Micros door levering geacht de eigendom van het hebben verkregen.
29.6 De leverancier staat ervoor in dat het geleverde voldoet aan de overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten specificaties. Toezeggingen omtrent garantie worden uisluitend aanvaard voorzover zij de wettelijke aansprakelijkheid uitbreiden.
29.7 Voldoet een geleverd product of diensten niet aan de toegezegde of redelijkerwijs te verwachten specificaties, dan is Micros gerechtigd naar keuze de overeenkomst te ontbinden of nakoming te vorderen, onverminderd het recht vergoeding van kosten en schaden te vorderen. Deze kosten en schaden belopen tenminste 15% (vijftien) van het transactiebedrag.
29.8 De wederpartij garandeert Micros volledige geheimhouding omtrent al hetgeen haar in het kader van een (mogelijke) overeenkomst omtrent Micros ter kennis komt. Alle schadelijke gevolgen die direct of indirect zijn terug te voeren op de niet nakoming van deze geheimhoudingsverplichting komen voor rekeningen van de leverancier. Voor deze schadelijke gevolgen wordt Micros door de leverancier gevrijwaard.
29.9 Alle geschillen zullen bij voorkeur worden beslecht door deskundige geschillencommissies. Wordt een geschil aan de gewone rechter voorgelegd dan is zowel voor de leverancier als Micros bevoegd de rechter in het rechtsgebied waarin Micros is gevestigd.


ASP voorwaarden Micros B.V.
Karel Doormanweg 5
3115 JD te Schiedam, hierna te noemen Micros.

ARTIKEL 1 – VERPLICHTINGEN VAN MICROS
1.1 Micros spant zich, als een goede dienstverlener, in het zorg dragen voor, het verlenen van, aansluiting op het systeem van de klant voor de in de overeenkomst bepaalde Micros dienst(en).
1.2 Micros garandeert een beschikbaarheid van 99,9% van de centraal bij Micros gehoste omgeving. Hieronder valt niet de downtime benodigd voor het reguliere onderhoud dat Micros op periodieke basis verricht. De garantie is van toepassing op de hardware en op het door Micros geïnstalleerde server operating systeem software. Specifieke klant applicaties vallen niet onder de verantwoording van Micros.
1.3 In geval van een ernstige storing van het systeem verplicht Micros zich tot een Time to Fix van 6 uur in het geval van hardware storingen en een responsetijd van 2 uur in het geval van storingen in het operating systeem van de Micros ASP omgeving. Om dit duidelijk aan te geven zal Micros in dat geval een call-nummer aan de klant verstrekken.
1.4 Micros kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Micros diensten.
1.5 Micros onthoudt zich van het inzien van klant bestanden en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Micros hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant is en blijft te allen tijde eigenaar van zijn eigen data
1.6 De support desk van Micros is op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur beschikbaar.
1.7 Micros maakt aan het einde elke dag vanaf 23.00 uur een back-up van de klant omgeving, Micros zorgt in het geval van storingen aan het back-up systeem, dat er een back-up van hoogstens vijf werkdagen oud aanwezig is. Micros bewaart uw back-up minimaal 30 dagen.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
2.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige hosting gebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Micros zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
2.2 Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Micros, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Micros toegestane verbinding met het systeem bestaat.
2.3 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Micros hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2.4 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
2.5 De klant geeft bij deze toestemming aan Micros, zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Micros b.v welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Micros en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Micros hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

ARTIKEL 3 – AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Micros is niet aansprakelijk voor schade van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Micros. Met name is Micros niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met Virus of Spam aanvallen die op het moment van besmetting nog niet als zodanig door de leveranciers van de betreffende scan apparatuur herkent worden of die het gevolg is van, onderbrekingen in verbindingen, of blokkeringen van toegang tot het bij Micros aanwezige ASP systeem, onderbrekingen in verbindingen, of blokkeringen van toegang tot het bij Micros of derden aanwezige ASP systeem, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Micros, handelingen van andere klanten of Hosting gebruikers, wijzigingen in log- in procedures, accounts en applicaties.
3.2 Voor veel diensten is Micros afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Micros is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
3.3 Micros is niet aansprakelijk voor schade van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Micros. Met name is Micros niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van, onderbrekingen in verbindingen, of blokkeringen van toegang tot het bij Micros of derden aanwezige ASP systeem, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Micros, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedures, accounts en applicaties.

ARTIKEL 4 – BEHEER VAN HET SYSTEEM
4.1 Micros is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik van te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Micros te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Micros ontstaat.
4.2 Micros zal de reguliere onderhoud werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten kantoortijden plaats laten vinden.
4.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van applicatie beheer aan de ter beschikking gestelde applicaties.

ARTIKEL 5 – MICROS DIENSTEN
5.1 Micros verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem, security tokens en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.
5.2 Defecte security tokens worden door Micros kosteloos vervangen. Bij verlies, diefstal en /of beschadiging van het token wordt per token €100,00 in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 – DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
6.1 De overeenkomst wordt voor een termijn van tenminste drie maanden aangegaan. De overeenkomst wordt hierna stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Micros de opzegging ontvangt.
6.2 Nadat de overeenkomst is komen te vervallen, zal de klantomgeving per direct van het systeem verwijderd worden. Alle accountgegevens van de klant worden per direct uitgeschakeld.
6.3 De klant zorgt er voor dat de security tokens binnen twee weken bij Micros worden terug bezorgd. Indien de tokens niet tijdig zijn terugbezorgd zal Micros de tokens aan de klant doorbelasten a €100,00 per stuk.
6.4 Op verzoek van de klant en op nacalculatie van de bestede uren ontvangt de klant een kopie van de productie databestanden van zijn klantomgeving.

40 jaar moderne ICT oplossingen met persoonlijke aandacht